แนวนวดนาบ นวดเลื่อนและดูดควยโดยคริสตี้ มลงม อนวดหน